Domov / Reklamačný poriadok
Prevádzková doba predajne
Wolkerova 27, Prostějov
(naproti restaurace H-club).
 
Pondelok - Piatok
9:00-12:00/13:00-17:00
 
Telefon:
+420 602106534
+420 582334918

 
Nájdete nás na sociálnych sieťach

 

Novinky
Partneri

OXID eShop

Panasonic CR

HAMA

SanDisk

 

CARTE

Sphere card

lyoness logo

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok slúži na riešenie vzťahov medzi predávajúcim - prevádzkovateľom internetového obchodu Elektro Fresh sro a zákazníkom, v prípade, že na tovar zakúpenom v tomto obchode sa prejaví akékoľvek chyby. Spoločne s Obchodnými podmienkami určuje podmienky predaja a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Reklamácie uplatňujte vo vlastnom záujme predovšetkým priamo v značkovom servise. Zabezpečíte si tým najkratšiu dobu opravy.

 

Ak to nie je možné reklamujte osobne alebo zasielajte doporučene a poistené na adresu:

Elektro Fresh s.r.o.
Kostelní 12
796 01 Prostějov 1

 

 

viac pozri Postup reklamácie

 

 

 

Všeobecné podmienky

 

 

 1. Na tovar predávaný spotrebiteľom sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak sa na nejaký tovar vzťahuje dlhšia záručná doba, musí byť táto skutočnosť uvedená v dodacom, alebo záručnom liste.
 2. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov - spotrebiteľov, nie pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi. Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, platí záručná doba určená dovozcom, alebo distribútorom tovaru v ČR.
 3. Ak zákazník zistí chybu na dodanom tovare alebo jeho neúplnosť (prípadne nesprávny typ, farbu, počet kusov, ...) oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu pracovníkom internetového obchodu Elektro Fresh eShop, kedy tak urobí vo vlastnom záujme riadneho vybavenia reklamácie.
 4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že dorazilo nepoškodené vinou dopravy. U prepravy poštou je nutné nahlásiť poškodenie zásielky do 24h od doručenia. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté.
 5. Opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené jej bežným používaním (napr. zníženie kapacity akumulátorov, opotrebenie náušníkov slúchadiel, opotrebenie mechanických častí a pod) nepodlieha záruke a nie je považované za rozpor s kúpnou zmluvou v zmysle § 616, odsek 3 Občianskeho zákonníka (zákon č 40/1964 Zb. v znení neskorších noviel).
 6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná spoločnosť určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej na vykonanie záručnej opravy. Za takú spoločnosť, ktorá je určená na vykonanie opravy a je pre kupujúceho v mieste bližšom, je považovaný aj servis s vlastnou bezplatnou službou pre zvoz a spätný dovoz po celom území ČR, tzv "Pick-up" servis. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmito spôsobmi, zaistí opravu predávajúci.
 7. V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru odporúčame používať pokiaľ možno originálne obaly. Zásielka by mala byť vo vlastnom záujme kupujúceho poistená.
 8. O vašej reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava nutná doba pre odborné posúdenie reklamovanej vady, najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia vady do 30 dní. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 9. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

 

Postup reklamácie

 

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci postup:
 1. Uistite sa, že v balení produktu nie je na záručnom liste uvedené servisné stredisko tohto produktu. Ak je servisné stredisko uvedené, obráťte, prosím, sa na neho a jeho zamestnanci Vám poradia, čo je nutné urobiť pre rýchle a bezproblémové riešenie reklamácie.
 2. Ak pre výrobok nie je uvedený autorizovaný servis, vykonáva sa reklamácie u nás.
 3. Zašlite tovar na vyššie uvedenú adresu. K tovaru priložte kópiu predajného dokladu (faktúry) a dodacieho listu, čo najpresnejší popis závady a kontakt na Vás. Tovar je vhodné zaslať doporučene a poistiť ho. Zásielky s dobierkou nebudú prijaté.
 4. Tovar na reklamáciu môžete zaniesť aj osobne na vyššie uvedenú adresu.
 5. V záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie, prosím, zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis (adresu vám radi oznámime), v prípade zaslania na prevádzku predajcu dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.
 6. Tovar zasielajte, pokiaľ možno, v originálnom obale alebo v inom, vyhovujúcom, prepravnom obale. Naša firma neručí za prípadné mechanické poškodenie pri preprave tovaru do autorizovaného servisu alebo do prevádzky našej firmy.
 7. Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, umožňuje predávajúci riešenie reklamácie výmenou chybného výrobku za bezchybný kus v týchto prípadoch:
  o tovar nenesie viditeľné známky použitia a je zrejmé, že vadu nespôsobil kupujúci
  o nie je ešte vyplnený záručný list
  o daný tovar je bežne dostupné v našom sklade, alebo u dodávateľov (inak nie je výmena možná)
 8. postup podľa bodu 7 nijako nevylučuje možnosť spotrebiteľa uplatniť svoje reklamačné práva vrátane uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou viď obchodné podmienky.
  Neoprávnená reklamácia tovaru
  V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu (reklamujúcemu), ktorý nie je spotrebiteľ, účtovaný manipulačný poplatok 300 Kč bez DPH. Manipulačný poplatok zahŕňa náklady na dopravu medzi servisy, manipuláciu a náklady na uskladnenie reklamovaného tovaru. Neoprávnenosť reklamácie bude zo strany predávajúceho doložená písomným vyjadrením buď servisného technika, alebo priamo autorizované servisné organizácie danej značky. Ďakujeme za pochopenie. Táto dohoda sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom okrem prípadov, keď by predávajúci takému kupujúcemu preukázal jeho zrejmé zneužívanie jeho práv v neprospech predávajúceho, teda najmä opakované evidentne neoprávnené reklamácie.

 

Podmienky vrátenia peňazí

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci spotrebiteľ v súlade s § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez toho, aby musel takéto odstúpenie od zmluvy zdôvodňovať a bez toho, aby za to bol akokoľvek sankcionovaný.
V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu, dátumu nákupu, a čísla účtu pre zaslanie peňazí.
Peniaze za vrátený tovar sa obvykle posielajú prevodom na účet kupujúceho, nie je ale vylúčené po dohode oboch strán iná forma.

 

V prípade spotrebiteľa odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru písomnou formou odporúčame formulovať list nasledujúcim spôsobom:

Využívam svojho práva podľa § 53 ods 7 zák. č 40/1964 Zb. a odstupujem týmto jednostranne od zmluvy číslo (uveďte číslo faktúry). Čiastku za plnenie obsiahnutá na tejto zmluve (faktúre) požadujem vrátiť formou bankového prevodu na účet číslo ________________________ (tu prosím uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka poukázaná).

 

V ________________, dňa ________________, podpis: ________________


Spotrebiteľ môže odstúpiť aj iným preukázateľným spôsobom, ktorým bude jednoznačne prejavená jeho vôľa odstúpiť od zmluvy v 14tich dennej lehote od prevzatia tovaru. Hoci nie je taký postup vylúčený, odstúpenie od zmluvy do 14tich dní od prevzatia veci by nemalo nahrádzať prípadnú reklamáciu. Spotřebitelův prejav vôle odstúpiť od zmluvy musí byť preukázateľne doručený najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty od prevzatia veci, nepostačí tak obyčajné podanie na prepravu posledný deň lehoty.

Toto ustanovenie zákona tiež nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je vždy povinný vzniknutú škodu preukázať. Tým nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

Tovar je vhodné vrátiť s originálom daňového dokladu (faktúry). Pri vrátení len niektorých položiek na faktúre zasielajte kópiu faktúry.
Tovar je vhodné zaslať doporučene a poistiť ho (tovar prosím nezasielajte na dobierku, nebude prevzatý).
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru apod).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v prípade, že tovar bol vrátený nekompletný, poškodený či inak znehodnotený.
Podľa zákona sme oprávnení účtovať kupujúcemu skutočné vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Pri vrátení tovaru Vám nebude vrátený poštovné.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľovi bude vrátená kúpna cena najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá v prípadoch podľa ustanovenia § 53 ods 8 zákona č 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení u zmlúv:

- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
- Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
- Na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
- Na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal.

Formulár pre Odstúpenie od kúpnej zmluvy voľne k stiahnutiu