Domů / Reklamační řád
Provozní doba prodejny
Wolkerova 27, Prostějov
(naproti restaurace H-Club)
 
Pondělí - Pátek
9:00-12:00/13:00-17:00
 
Telefon:
582334918
602106534
 
Najdete nás na sociálních sítích

 

Odběr novinek
Partneři

OXID eShop

Panasonic CR

HAMA

SanDisk

 

CARTE

Sphere card

lyoness logo

Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím - provozovatelem internetového obchodu Elektro Fresh s.r.o. a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Reklamace uplatňujte ve vlastním zájmu především přímo ve značkovém servisu. Zajistíte si tím nejkratší dobu opravy.

 

Pokud to není možné reklamujte osobně nebo zasílejte doporučeně a pojištěné na adresu:

Elektro Fresh s.r.o.
Kostelní 12
796 01 Prostějov 1

 

 

více viz Postup reklamace

 

 

 

Obecné podmínky

 

 

 1. Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být tato skutečnost uvedena v dodacím, nebo záručním listu.
 2. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, platí záruční doba určená dovozcem, nebo distributorem zboží v ČR.
 3. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům internetového obchodu Elektro Fresh eShop, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutno nahlásit poškození zásilky do 24h od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 5. Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, opotřebení mechanických částí apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst. 3 Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel).
 6. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. Za takovou společnost, která je určená pro provedení opravy a je pro kupujícího v místě bližším, je považován i servis s vlastní bezplatnou službou pro svoz a zpětný dovoz po celém území ČR, tzv. „Pick-up“ servis. V případě, že není možné zajistit opravu těmito způsoby, zajistí opravu prodávající.
 7. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
 8. O vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 9. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Postup reklamace

 

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:
 1. Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte, prosím, se na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce.
 2. Pokud pro výrobek není uveden autorizovaný servis, provádí se reklamace u nás.
 3. Zašlete zboží na výše uvedenou adresu. Ke zboží přiložte kopii prodejního dokladu (faktury) a dodacího listu, co nejpřesnější popis závady a kontakt na Vás. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.
 4. Zboží k reklamaci můžete zanést také osobně na výše uvedenou adresu.
 5. V zájmu rychlejšího vyřízení reklamace, prosím, zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.
 6. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím, přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do provozovny naší firmy.
 7. Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, umožňuje prodávající řešení reklamace výměnou vadného výrobku za bezvadný kus v těchto případech:
  o zboží nenese viditelné známky použití a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
  o není ještě vyplněn záruční list
  o dané zboží je běžně dostupné v našem skladu, nebo u dodavatelů (jinak není výměna možná)
 8. postup dle bodu 7 nijak nevylučuje možnost spotřebitele uplatnit svá reklamační práva včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou viz obchodní podmínky.
  Neoprávněná reklamace zboží
  V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu), který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek 300 Kč bez DPH. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace dané značky. Děkujeme za pochopení. Toto ujednání se nevztahuje na kupujícího, který je spotřebitelem vyjma případů, když by prodávající takovému kupujícímu prokázal jeho zřejmé zneužívání jeho práv v neprospěch prodávajícího, tedy zejména opakované evidentně neodůvodněné reklamace.

 

Podmínky vrácení peněz

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by za to byl jakkoliv sankcionován.
V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu, a čísla účtu pro zaslání peněz.
Peníze za vrácené zboží se obvykle zasílají převodem na účet kupujícího, není ale vyloučena po dohodě obou stran jiná forma.

 

V případě spotřebitelova odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží písemnou formou doporučujeme formulovat dopis následujícím způsobem:

Využívám svého práva dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. a odstupuji tímto jednostranně od smlouvy číslo (uveďte číslo faktury). Částku za plnění obsažená na této smlouvě (faktuře) požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet číslo ________________________ (zde prosím uveďte číslo účtu, na který bude částka poukázána).

 

V ________________, dne ________________, podpis: ________________


Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem, kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by nemělo nahrazovat případnou reklamaci. Spotřebitelův projev vůle odstoupit od smlouvy musí být prokazatelně doručen nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty od převzetí věci, nepostačí tak pouhé podání k přepravě poslední den lhůty.

Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury). Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury.
Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Při vrácení zboží Vám nebude vráceno poštovné.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případech podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 občanského zákoníku v platném znění u smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

Formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy volně ke stažení